מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ) ("החל"צ", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגביך בקשר להשתתפותך בתכנית הסיוע (כהגדרתה בתנאי השימוש) ולשימוש שלך באתר https://solidarity-foundation.org.il ("האתר").

תוכן הדף נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי שימוש


מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, המפורסמים בכתובת: https://solidarity-foundation.org.il/terms-of-service ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
2. הסכמה ושינוי


אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך באתר, לרבות פתיחת חשבון והגשת מועמדות לתכנית הסיוע, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות המפורטות לעיל. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר באתר. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 10 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך באתר ו/או המשך השתתפותך בתכנית הסיוע לאחר שינוי כאמור, פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.
3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו


"מידע אישי" פירושו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון, מספר זהות או פרטי קשר אחרים. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

 • 3.1. יצירת חשבון. על מנת להשתתף בתכנית הסיוע, תתבקש, בשלב הראשון, להירשם לאתר וליצור חשבון באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד לאימות ולבחור סיסמא (" החשבון"). לחלופין, תוכל ליצור חשבון באמצעות חיבור לחשבון הגוגל הפרטי שלך (" חשבון גוגל"). פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון הגוגל שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון הגוגל שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון זה. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון גוגל קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו, באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • 3.2. מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות לתכנית הסיוע. כחלק מהגשת המועמדות לתכנית הסיוע, תתבקש למסור, מידע לגביך, כבעל העסק כגון שם, מצב משפחתי, תאריך לידה ודרכי יצירת קשר עמך, כמו גם מידע ביחס לעסק שלך, כגון סוג העסק, תאריך הקמה, הענף בו העסק פועל, שותפים נוספים בעסק ותעודת עוסק מורשה של העסק. ככל שתמסור מידע על שותפים נוספים בעסק, הנך מאשר כי יש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות משותפים אלו על מנת להעביר את המידע לחל"צ ולאפשר שימוש במידע על ידו. בנוסף, כחלק מהגשת המועמדות שלך ו/או של העסק שלך לתכנית הסיוע, תתבקש למסור את "סיפור העסק" שלך במסגרתו תתבקש לספר, בין היתר, על העסק ועל הענף בו הוא פועל, על ההשלכות של נגיף הקורונה על מצב העסק ופירוט לגבי השימוש המתוכנן במענק במידה ותזכה. שים לב – אין לכלול במסגרת סיפור העסק מידע אשר יאפשר לזהות אותך ו/או את העסק שלך.
 • 3.3. מידע שיתקבל במסגרת קבלת המענק. ככל שתיבחר להיות בין המועמדים אשר יקבלו את המענק, תתבקש למסור לחל"צ נתונים אישיים נוספים, ובכלל זה ביחס למצבך הכלכלי, מצבך האישי, עיסוקך וכל מידע אישי אחר בקשר אליהם כמו גם נתונים כאמור ביחס לצדדים שלישיים אשר קשורים אליך (לרבות נתונים אישיים ביחס לבני המשפחה שלך או של השותף בעסק), הכל בהתאם וכמוסדר בהסכם המענק (כהגדרתו בתנאי השימוש).
 • 3.4. מידע שיתקבל לאחר קבלת המענק. בנוסף, כפי שמוסדר בהסכם המענק, יהיה עליך למסור לחל"צ, או מי מטעמה, מידע ונתונים נוספים ביחס למצבו של העסק לאחר סיום תכנית הסיוע וקבלת המענק.
 • 3.5. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך באתר בו תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה.
 • 3.6. קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
4. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי


השימוש במידע אשר תמסור לנו כאמור לעיל וכן מידע שייאסף אודות השימוש לך באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • 4.1. על מנת לאפשר לך שימוש באתר והשתתפות בתכנית הסיוע שלנו.
 • 4.2 על מנת לבחון את מועמדותך לתכנית הסיוע, לרבות על מנת לבחון את נכונות המידע שנמסר על ידך.
 • 4.3. על מנת לחקור את התהליך, להפיק לקחים ולשפר את מתן השירותים שלנו.
 • 4.4. על מנת לשלוח לך עדכונים או הודעות הנוגעים לתכנית הסיוע ולענות על פניות שלך אלינו במסגרת האתר;
 • 4.5. על מנת לעדכן אותך בנוגע לתהליך הרישום לתכנית הסיוע ו/או סטטוס השתתפותך, זאת לרבות באמצעות שליחת אימייל או sms בהתאם לפרטים שמסרת בעת ההרשמה;
 • 4.6. על מנת לבחון את השתתפותך בתכנית הסיוע בהתאם לתנאי השימוש והסכם המענק (ככל שזה ייחתם אתך);
 • 4.7. על מנת לבחון את הצלחת תכנית הסיוע והשגת יעדיה, לרבות לאחר סיומה;
 • 4.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר או בהסכם המענק (ככל שזה ייחתם אתך).
5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים


החל"צ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים הבאים:

 • 5.1. לנותני שירותים מטעמנו, אשר מסייעים לחל"צ בפעילותה ובתכנית הסיוע ו/או שנשכרו לביצוע שירותים בשם החל"צ;
 • 5.2. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או את הסכם המענק (ככל שייחתם אתך) או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • 5.3. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החל"צ;
 • 5.4. בכל מקרה שהחל"צ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
 • 5.5. במקרה בו החל"צ נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת תכנית הסיוע, לרבות אם יתקבל בידי החל"צ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.
 • 5.6. אם החל"צ תארגן את פעילות תכנית הסיוע במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאסף אודותיך.
 • 5.7. כאמור לעיל, סיפור העסק שלך יוצג למועמדים נוספים בתכנית הסיוע, ולכן, ככל שתבחר לכלול בסיפור העסק מידע אישי, מידע זה יהיה חשוף למועמדים כאמור.
6. Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות


האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד אתה עושה שימוש באתר ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החל"צ. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחל"צנוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החל"צ יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, עליך לדעת שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש כאמור באתרים במקום בטוח.
7. כלים אנליטיים


החל"צ משתמשת בכלים האנליטיים הבאים:

 • 7.1. אנו משתמשים באתר בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • 7.2. החל"צ אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחל"צ רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. החל"צשומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.
8. אבטחה


החל"צ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החל"צ, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, החל"צ אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: info@solidarity-foundation.org.il.
9. זכויות נשואי מידע


אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע של החל"צ, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחל"צ באמצעות כתובת המייל info@solidarity-foundation.org.il. בבקשה מפורטת, לתקן או למחוק את המידע כאמור, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. שים לב, כי אם תבחר למחוק את המידע כאמור, ייתכן ולא נוכל לבחון את מועמדותך או לאפשר את השתתפותך בתכנית הסיוע.
10. דין ומקום שיפוט


על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.

11. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

 

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2020.

פנה/י אלינו בוואטסאפ