top of page
Menu

תנאי תכנית החירום – מלחמת "חרבות ברזל" 

ברוכים הבאים ל"מוקד הסיוע" אשר מטרתו לתמוך בעסקים שנפגעו כתוצאה מהשלכותיה של מלחמת "חרבות ברזל" ("המלחמה") ומאפשר הגשת מועמדות לצורך קבלת סיוע כספי מטעם החל"צ ("תכנית החירום").

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

מסמך זה מרכז הוראות ספציפיות הנוגעות לנדבך "מוקד הסיוע" הנמצא באתר החל"צ. התנאים שיפורטו להלן חלים באופן ספציפי על תכנית החירום ומוקד הסיוע, ואינם מחליפים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר הכללי אשר יחולו במקביל, התנאים המשפטיים של האפליקציה שלנו או כל הסכם מחייב אחר. 

1. הסכמה לתנאי השימוש  

השימוש במוקד הסיוע, בתכנים ובשירותים המוצגים בו, לרבות הגשת מועמדות לתכנית החירום, כפוף לתנאים אלה ("תנאי התוכנית").  

אם אינך מסכים לתנאי התוכנית במלואם, אינך רשאי להשתמש במוקד הסיוע. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התוכנית ואלו העדכניים יהיו המחייבים. מעצם השימוש במוקד הסיוע, אתה מסכים לתנאי התוכנית, לרבות לאיסוף, עיבוד ושיתוף המידע האישי למטרות המפורטות בו (ראה גם סעיף 6 להלן – מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע אישי).

אם אינך מסכים לתנאי התוכנית במלואם אנא אל תיכנס או תשתמש בכל דרך אחרת במוקד הסיוע.

2. התחייבויות משתמשים  

 החל"צ מעוניינת להבטיח כי מוקד הסיוע ינוהל באופן תקין וראוי, וכי התכנים השונים בו ישרתו את מקבלי הסיוע בצורה מיטבית ובטוחה. משכך, הנך מתחייב כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שתמסור לחל"צ ובכלל זה נתונים כספיים וכל מידע נוסף שנמסר לחל"צ במסגרת ההשתתפות בתוכנית החירום הינם נכונים, מלאים ומדויקים.

3. תוכנית החירום

 3.1. בכפוף לתנאי התוכנית ולהסכם שייחתם בין הזכאים לסיוע לבין החל"צ ("מקבלי הסיוע"; "הסכם סיוע החירום") החל"צ תעניק למקבל הסיוע, במסגרת תכנית החירום, סיוע כספי בסכום מצטבר של עד 10,000 ₪ ("הסיוע הכספי"), אשר יועבר לחשבון הבנק של מקבל הסיוע בהתאם לפרטי חשבון הבנק אשר נמסרו על ידו ואושרו על ידי החל"צ בתוך שלושים (30) ימים ממועד החתימה על הסכם סיוע החירום. מקבל הסיוע ימציא לחל"צ בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ - [15] ימים מיום קבלת הסיוע, [קבלה כדין/חשבונית מס] בגין הסיוע הכספי, אשר תכלול את הפרטים הבאים: עבור הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ), ח.פ 516267911, תאריך, וציון בפירוט "סיוע כספי". כמו כן, יגיש מקבל הסיוע בתוך 60 ימים מיום קבלת הסיוע הכספי, קבלות ואסמכתאות על השימוש בסיוע הכספי, וזאת בהתאם ובכפוף לשימושים המותרים, כהגדרת מונח זה וכמפורט בסעיף 4 להסכם סיוע החירום או כפי שתנחה החל"צ.   

 3.2. מקבל הסיוע מאשר כי ידוע לו שאם איזה מההצהרות ו/או המצגים שלו בהסכם סיוע החירום או על פיו תתברר כלא נכונה ו/או אם הוא לא יעביר לחל"צ את הקבלות והאסמכתאות במלואן ובמועדן בהתאם להוראות הסכם סיוע החירום, החל"צ תהיה רשאית שלא להעביר לו את כספי הסיוע הכספי, או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה רשאית לדרוש ממקבל הסיוע את השבת מלוא הכספים שהתקבלו על ידו, לפי העניין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לחל"צ מכוח כל הסכם או דין. 

4. תנאי סף לקבלת הסיוע הכספי.

מוקד הסיוע מאפשר לעומדים בכל תנאי הסף ("התנאים") להגיש את מועמדותם לקבלת הסיוע הכספי כהגדרתו להלן;  

 4.1. בעלי עסקים, שעסקם פועל ביישובים אשר נמצאים בטווח של עד-40 ק"מ מרצועת עזה ויישובי קו עימות צפוני. 

 4.2. העסק רשום כעוסק מורשה/ חברה בע"מ/ שותפות כללית/מוגבלת או עוסק פטור, אשר הוקם או נרשם לפני חודש יולי, שנת 2023. 

 4.3. מחזור העסקאות של העסק לא יפחת מ-64 אלף ₪, ולא יעלה על 3 מיליון ₪, בחישוב שנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה לסיוע הכספי. 

 4.4. העסק ובעל השליטה בו לא הוכרזו כחדלי פרעון. 

 4.5. על אף האמור, מובהר כי כל מקבלי הסיוע להלן אינם רשאים להירשם כמועמדים לקבלת הסיוע הכספי: 

 4.6. אדם או תאגיד שניתן נגדם צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 או שהוגשה ביחס אליהם בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה; 

 4.7. אדם שניתן נגדו צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה; 

 4.8. חברה שניתן נגדה צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים נגדה הליכי פירוק לפי פקודה זו;  

 4.9. חברה שניתן נגדה צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 או שהוגשה ביחס אליה בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים ביחס אליה הליכי פשרה והסדר לפי חוק זה. 

 4.10. על אף האמור לעיל, מבקש סיוע לעיל (בין אם ניתן לגביו אחד הצווים הנ"ל, או שהתנהל נגדו אחד ההליכים הנ"ל), אך אותו הליך הסתיים במתן צו הפטר – רשאי להירשם כמועמד לקבלת הסיוע הכספי.

 

5. הרשמה והגשת מועמדות לתכנית החירום 

על מנת להגיש מועמדותך לתכנית החירום וכדי שנבחן את מועמדותך עליך להגיש בקשה בטופס דיגיטלי המעודכן באתר החל"צ  בכתובת: https://www.solidarity-foundation.org.il/ironswords או בכל דרך אחרת שתעמיד לרשותך החל"צ.

6. מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע אישי 

 6.1. איזה מידע אישי אנחנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו? 

 • במסגרת שירות והתקשרות בנוגע לתוכנית החירום, מילוי שאלות ומסירת מידע, יצירת קשר בנוגע למועמדותך וכדי להגיב ולטפל בבקשות ובשאלות שלך.  

 • במסגרת השירות שלנו דרך WhatsApp העסקי שלנו, אנו מבצעים עיבוד של מידע אישי כגון, נתונים אישיים ביחס למקבל הסיוע ו/או בעל השליטה בו, מצב הכלכלי (פגיעות פיננסיות) בעקבות המלחמה וכל מידע אישי אחר רלוונטי. אנו שואפים לספק תמיכה או שירות במגוון אמצעים ופלטפורמות, ומשכך, כל מידע אישי שיימסר במסגרת הערוצים השונים, יישמר ויעשה בו שימוש לצרכי מתן השירות, תמיכה, שיפור השירות, למידת העדפות לקוחותינו, זיהוי ואבטחת השירות.   

 • מידע שיתקבל במסגרת בחינת או קבלת הסיוע הכספי. ככל שתבחר להגיש מועמדות לקבלת הסיוע הכספי, תתבקש למסור לחל"צ נתונים אישיים נוספים, ובכלל זה ביחס למצבך הכלכלי, מצבך האישי, עיסוקך וכל מידע אישי אחר בקשר אליך או עסקך, כמו גם נתונים כאמור ביחס לצדדים שלישיים אשר קשורים אליך (לרבות נתונים אישיים ביחס לבני המשפחה שלך או של השותף בעסק, ככל שהדבר רלוונטי), הכל בהתאם וכמוסדר בהסכם סיוע החירום.  

 • מידע שיתקבל כתנאי לסיוע החירום או לאחר קבלתו. בנוסף, כפי שמוסדר בהסכם סיוע החירום, יהיה עליך למסור לחל"צ, או מי מטעמה, קבלה או חשבונית כתנאי לקבלת הסיוע הכספי כהחזר על סכומים שהוצאת בהתאם להסכם סיוע החירום וכן מידע ונתונים נוספים ביחס למצבו של העסק לאחר שתקבל מאתנו את הסיוע וכן ביחס למצב העסק עם סיום התכנית וקבלת הסיוע, השימוש בו, אופן השימוש בו וכיו"ב. מובהר כי היכולת שלנו לשמור על קשר ולבחון את השינוי שחל בעסק בנקודות זמן שונות ולאורך הזמן הינו מרכיב אינטגרלי וחשוב בהתקשרות בנינו. 

 • פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, למשל באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך או בכל דרך אחרת, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה.  

 • שיחות מוקלטות. ככלל, השיחות במוקד השירות שלנו עשויות להיות מוקלטות לצרכי בקרה, תיעוד ושיפור השירות.

 6.2. שימושים במידע האישי

 בנוסף לאמור לעיל, השימוש במידע אשר תמסור לנו וייאסף על ידנו כאמור לעיל, ייעשה על פי מסמך זה  או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:  

 • על מנת לאפשר לך ולאחרים שימוש במוקד הסיוע, ובכלל זה השתתפות בתכנית החירום.   

 • על מנת לבחון את מועמדותך והתאמתך לתכנית החירום, לרבות על מנת לבחון את נכונות המידע שנמסר על ידך, לרבות גילוי ואיתור של הפרות תנאי התוכנית ובחינת עמידה בדרישות הסכם סיוע החירום, כולל איתור בקשות כפולות או דומות שהוגשו על ידי אותו אדם (ו/או מי מטעמו, לרבות שותף חלקי או מלא שלו) לקבלת סיוע כספי עבור אותו בית עסק ו/או ריבוי בקשות שהוגשו על ידי אותו אדם עבור מספר בתי עסק שהינו שותף בהם (באופן חלקי או מלא).

 • על מנת לבחון את תהליך מתן הסיוע הכספי מטעמנו, להפיק לקחים ולשפר את מתן השירותים שלנו, לרבות הצלחת ויעילות תכנית החירום והשגת יעדיה, אף לאחר סיומה. 

 • בהתאם לדין, אתה מסכים שנשתמש בכתובת הדוא"ל שלך וכל אמצעי אלקטרוני או אחר: (א) לשלוח לך בכל תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים שלנו.  

 • על מנת לעדכן אותך בנוגע לתהליך הרישום לתכנית החירום ו/או סטטוס מועמדותך, זאת לרבות באמצעות שליחת דוא"ל או SMS בהתאם לפרטים שמסרת בעת ההרשמה. 

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי התוכנית ו/או בהסכם סיוע החירום (ככל שזה ייחתם אתך). 

 • לצרכי תיעוד, רגולציה וצרכים משפטיים.

 

 6.3. שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

 לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים: 

 • לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך במתן השירות. כך למשל, לנותני שירותים מטעמנו אשר מסייעים לחל"צ בפעילותה ובתכנית החירום ו/או שנשכרו לביצוע שירותים בשם החל"צ. בין אלו, ניתן למצוא ספקים שעוזרים לנו לבחון בקשות לסיוע הכספי (למשל, רואי חשבון ויועצים מקצועיים), מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב. 

 • ככל שהדבר נדרש במסגרת שיתופי פעולה, שירותים, או עזרים אחרים שיתאפשרו דרך מוקד הסיוע. 

 • לספקים המסייעים לנו בתפעול מוקד הסיוע, אבטחתו וההיבטים הטכנולוגים שלו. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב. 

 • במקרה שתפר תנאי התוכנית או את הסכם סיוע החירום (ככל שייחתם אתך) או אם תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;  

 • במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החל"צ;  

 • בכל מקרה שהחל"צ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;  

 • במקרה בו החל"צ נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך במוקד הסיוע, או במסגרת תכנית החירום, לרבות אם יתקבל בידי החל"צ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.  

 • אם החל"צ תארגן את פעילות תכנית החירום במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאסף אודותיך.  

 • סיפור העסק שלך וכל מידע שפורסם באיזור הפתוח למשתמשים במוקד הסיוע, או מידע שמהקשרו וטיבו ראוי להיות מוצג, לפי שיקול דעתנו, לכלל משתמשי מוקד הסיוע, יוצג למשתמשים נוספים בתכנית החירום. 

 6.4. הזכויות שלך.  

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות כתובת המייל info@solidarity-foundation.org.il. בציון הפרטים הרלוונטיים ו/או באמצעות חשבון הוואטספ שלנו, במספר: 972-52-329-9519+.

7. צדדים שלישיים

 7.1. במוקד הסיוע ייתכן ותמצא תכנים מאת צדדים שלישיים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים, מקורות מידע, גופים, ארגונים וכיו"ב ("צדדים שלישיים"). תכנים אלה אינם בשליטת החל"צ למרות שאנו נעשה מאמצים סבירים להשגיח עליהם. בנוסף, הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור במוקד הסיוע, אינו מעיד על הסכמת החל"צ לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מאושרים על-ידי החל"צ, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא, עדכני או מתאים לשימושך. החל"צ אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.   

 7.2. קישורים למוצרי צד שלישי. מוקד הסיוע עשוי לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם הינו "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירות זה. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו.

8. הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החל"צ אחראית כלפיך לכל נזק מכל סוג שהוא, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לכל אדם, עסק או ארגון כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם בנדבך מוקד הסיוע. החל"צ מפעילה מוקד סיוע זה כדי לסייע ולתמוך בעסקים בשעה קשה זו, באמצעות החל"צ או גורמים אחרים. כל מידע, תמיכה או סיוע יינתנו, ככל שיינתנו, לפי שיקול דעתו של החל"צ ובכפוף לתנאים שיימסרו בהמשך לעסקים המתאימים. אין באמור הבטחה למתן סיוע או תמיכה מכל סוג שהוא. עליך להיוועץ עם גורמים מקצועיים, כפי הבנתך ובאחריותך והחל"צ לא יישא באחריות כלשהי בקשר לכך. יודגש, כי החל"צ אינו נושא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל הקשור למידע המסופק על ידי צדדי ג', לרבות באתרי האינטרנט של אלו ובכל אמצעי אחר. 

עודכן לאחרונה: 26 אוקטובר, 2023 

bottom of page