תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

תוכן הדף נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ) ("החל"צ")

https://solidarity-foundation.org.il וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה ("האתר"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות החל"צ, אפשרות הרשמה והגשת מועמדות לתכנית הסיוע של החל"צ לעסקים בתקופת המשבר הכלכלי שנגרם, בין היתר, בעקבות התפרצות משבר הקורונה (COVID-19) ("תכנית הסיוע"). הגשת מועמדות לתכנית הסיוע תתאפשר לעסקים אשר נפתחו בין תחילת שנת 2019 עד ספטמבר 2020.

1. הסכמה לתנאי השימוש באתר


השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות פתיחת חשבון, והגשת מועמדות לתכנית הסיוע, כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר, השימוש בו ובתכניו, פתיחת חשבון והגשת מועמדות לתכנית הסיוע מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של החל"צ). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את ההסכמה המפורשת של החל"צ מראש ובכתב. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים.
2. התחייבויות הגולש


החל"צ מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את הגולשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות:

 • 2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.
 • 2.2. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
 • 2.3. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
 • 2.4. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החל"צ לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • 2.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החל"צ בכתב ומראש.
 • 2.6. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החל"צ לכך בכתב ומראש.
 • 2.7. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר.
 • 2.8. איסוף מידע על גולשים באתר, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
 • 2.9. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

החל"צ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החל"צ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
3. מדיניות פרטיות - הגנה על פרטיות הגולשים


החל"צ מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים, המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, הרישום, הגשת מועמדות ו/או השתתפותך בתכנית הסיוע, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החל"צ הנמצאת בכתובת: https://solidarity-foundation.org.il/privacy-policy ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.
4. תכנית הסיוע


 • 4.1. האתר מאפשר לבעלי עסקים אשר עומדים בתנאים הבאים, להגיש את מועמדותם לקבלת מענק בסך מצטבר של עד 50,000 ₪ (להלן: "המענק"):
 • 4.1.1. העסק רשום כעוסק מורשה, חברה בע"מ או שותפות כללית/מוגבלת.
 • 4.1.2. בעלי עסק אשר הוקם ונפתח בין ינואר 2019 – ספטמבר 2020;
 • 4.1.3. העסק מעסיק עד 20 עובדים ובעל מחזור פעילות שנתי ממוצע של עד 5 מיליון ש"ח.
 • 4.2. במסגרת תכנית הסיוע, 20,000 הגולשים הראשונים, אשר ישלימו את תהליך ההרשמה כאמור בסעיף ‏5 להלן במלואו, יהיו מועמדים לקבלת המענק.
 • 4.3. 2,000 המועמדים אשר זכו בדירוג הגבוה ביותר באתר, על בסיס הצבעות המועמדים האחרים באתר, יהיו זכאים לקבלת המענק ("מקבלי המענק").
 • 4.4. קבלת המענק בפועל תהיה כפופה לחתימה על הסכם מענק בין מקבל המענק ובין החל"צ ועל תצהיר מאומת על ידי עורך דין טרם קבלת הפעימה הראשונה של המענק וככל שיידרש על ידי החל"צ, יהיה עליך להעביר מסמכים ומידע נוסף לחל"צ ו/או מי מטעמה.
 • 4.5. ככל שזכאותו של מקבל מענק תישלל על ידי החל"צ, יתרת המענק אשר טרם חולקה למקבל המענק אשר זכאותו נשללה כאמור, תועבר למועמד הבא ברשימת המועמדים על פי דירוג המועמדים כאמור לעיל, בכפוף לסעיף ‏4.4 לעיל ביחס למקבל המענק החלופי.
5. הרשמה והגשת מועמדות לתכנית הסיוע


על מנת להגיש מועמדותך לתכנית הסיוע עליך לפעול על פי השלבים המפורטים להלן. שים לב: יש להשלים את תהליך הגשת המועמדות עד ליום 10.12.2020.

 • 5.1. רישום לאתר - בשלב הראשון, תתבקש להירשם לאתר וליצור חשבון באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים, כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ולבחור סיסמא (" החשבון"). לחלופין, תוכל ליצור חשבון באמצעות חיבור לחשבון הגוגל הפרטי שלך (" חשבון גוגל"). פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון הגוגל שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון הגוגל שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון זה. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון גוגל קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו, באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • 5.2. מידע על העסק ובעליו - בשלב השני, כחלק מהגשת המועמדות לתכנית הסיוע, תתבקש למסור את המידע ולצרף את המסמכים הנדרשים באתר באזור "פרטי בעל העסק" ולאחר מכן, באזור "פרטי העסק", לרבות פרטים הנוגעים לבעל העסק, לשותפים לעסק, פרטי העסק וצילום תעודת עוסק מורשה של העסק.
 • 5.3. סיפור העסק - בשלב השלישי, כחלק מהגשת המועמדות לתכנית הסיוע, באזור "תיאור העסק והצורך בסיוע", יהיה עליך לכתוב באופן חופשי על פעילות העסק שלך, הענף בו הוא פועל, השלכות משבר הקורונה על המצב העסקי, תוך התייחסות לכוח אדם, הצורך בסיוע לעסק, מה יכול לסייע לך לקדם ולפתח את העסק וכל מידע אחר אשר תמצא לנכון לשתף (" סיפור העסק"). סיפור העסק שלך יוצג למועמדים נוספים בתכנית הסיוע, וישמש כבסיס על פיו יתבצעו ההצבעות על פיהן יקבעו המועמדים אשר יהיו זכאים לקבלת המענק. סיפור העסק של כל מועמד מוצג באתר ללא הפרטים אשר נמסרים על ידי המועמד כאמור בסעיפים ‏5.1- ‏5.2. שים לב: אין לכלול במסגרת סיפור העסק מידע אשר יאפשר לזהות אותך ו/או את העסק שלך. החל"צ לא תהיה אחראית לתוצאות פרסום סיפור העסק שלך.
 • 5.4 דירוג מועמדים נוספים - בשלב הרביעי והאחרון, כחלק מהגשת המועמדות שלך לתכנית הסיוע, יהיה עליך לקרוא את סיפורי העסקים שיוצגו לך באתר, ולאחר מכן, תתבקש לדרג ולבחור שני מועמדים נוספים אשר ראויים, לדעתך, לקבל את המענק, באזור "שלב בחירת העמיתים" באתר.

הנך מתחייב ומאשר כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שיימסרו על ידך לחל"צ במסגרת הרישום לאתר והגשת המועמדות לתכנית הסיוע כאמור לעיל, מלאים ומדויקים. ידוע לך כי החל"צ מסתמכת על המידע בהחלטתה למתן המענק.מבלי לגרוע מהסתמכות החל"צ על המידע ונכונותו, הצהרותיך והתחייבויותיך, החל"צ תהיה רשאית לבדוק את נכונות המידע שנמסר על ידך, לרבות לבקש ממך לספק מידע נוסף כתנאי לקבלת המענק, ותהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול מועמדותו של משתתף מסוים מבלי שתחול עליה חובת נימוק, ולמועמד לא תהיה כל טענה כנגד החל"צ בגין כך.

כל המנויים להלן לא יהיו רשאים להירשם כמועמדים למיזם:
 • אדם או תאגיד שניתן נגדם צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 או שהוגשה ביחס אליהם בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;
 • אדם שניתן נגדו צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;
 • חברה שניתן נגדה צו פירוק מכח פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים נגדה הליכי פירוק לפי פקודה זו;
 • חברה שניתן נגדה צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 או שהוגשה ביחס אליה בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים ביחס אליה הליכי פשרה והסדר לפי חוק זה.
 • על אף האמור לעיל, מי שמנוי לעיל (בין אם ניתן לגביו אחד הצווים הנ"ל, או שהתנהל נגדו אחד ההליכים הנ"ל), אך אותו הליך הסתיים במתן צו הפטר – רשאי להירשם כמועמד למיזם.
6. היעדר מצגים


החל"צ מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרת האתר כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החל"צ, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות התכנית הסיוע. מובהר בזאת כי החל"צ לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר ו/או כתוצאה מהשתתפות בתכנית הסיוע.

אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החל"צ בגין האמור לעיל. השימוש באתר והרשמתך לתכנית הסיוע ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החל"צ אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החל"צ, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחל"צ לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
7. הגבלת אחריות


בשום מקרה לא תהיה החל"צ אחראית כלפיך לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק תוצאתי, או נלווה, או ישיר הנובעים מן השימוש באתר', הרשמה ו/או השתתפות בתכנית הסיוע, אף אם החל"צ או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך, ולא תשמע כל טענת הסתמכות כנגד החל"צ.
8. קניין רוחני


כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החל"צ או של צד שלישי, שהרשה לחל"צ להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החל"צ או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החל"צ. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחל"צ, שמורים לחל"צ או מי מטעמה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החל"צ מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.
9. תוכן מועמדים


התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של החל"צ ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים שפורסמו על ידי המועמדים. החל"צ מבקשת להבטיח כי הגלישה והשימוש באתר יהיו ידידותיים ונעימים לכל הגולשים. כחלק מהליך הגשת המועמדות, מועמדים נדרשים לרשום את סיפור העסק שלהם, וכן, לאחר מכן, להצביע ולדרג סיפורי עסק של מועמדים אחרים (לרבות הסבר לגבי הסיבה לבחירה) (ביחד: "התכנים"). במסגרת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך והנך נדרש להימנע מלפרסם בו תכנים:

 • א. בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, או מוציאי לשון הרע.
 • ב. המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות ו/או אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 • ג. הפוגעים בפרטיות.
 • ד. מזיקים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור.
 • ה. בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • ו. אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
 • ז. אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
 • ח. בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם בגולשי האתר ואף להוריד ו/או למחוק תכנים אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בחל"צ ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על החל"צ ואתה תהיה האחראי הבלעדי למסירת התכנים כאמור ולתוצאות פרסומם.

לתשומת לבך: התכנים יהיו חשופים לכל הנרשמים לתכנית הסיוע והחל"צ אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החל"צ לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. החל"צ לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כאשר אתה מוסר תכנים אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום.

במסירת התכנים אתה מקנה לחל"צ רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת האתר, בדברי דפוס, ובמדיות דיגיטליות אשר יופעלו על ידי החל"צ במסגרת ו/או לצורך התכנית הסיוע.
10. פנה אלינו


החל"צ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של גולשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת: info@solidarity-foundation.org.il.
11. כללי


החל"צ רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, זמינות התכנים הניתנים בו, וכן לשנות את התכנית הסיוע, תנאי התכנית הסיוע, תנאי הרישום לתכנית הסיוע, מספר הזכאים למענק בתכנית הסיוע, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החל"צ בקשר לכך. החל"צ תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החל"צ על פי כל דין. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2020.

פנה/י אלינו בוואטסאפ