top of page
WeR1 Logo.png

ומה עם העסק שלך?

ההרשמה פתוחה כעת באפליקציית

אנו מזמינים אותך להגיש עוד היום בקשה לקבלת מענק עד 30,000 ש"ח ולהזניק את העסק שלך קדימה!

איך נבחרים לקבל מענק?

הבית לסולידריות חברתית (חל"צ) מציע מענקים עד 30,000 ש"ח לבעלות ובעלי עסקים נבחרים אשר יעמדו בתנאי הסף. העסקים שיזכו לקבל את המענק ייבחרו בשיטת "בחירת העמיתים" שבה בעלי העסקים שהגישו מועמדות לקבלת מענק, בוחרים עסקים אחרים שראויים בעיניהם למענק, באופן אנונימי ואקראי ועל סמך שיקול דעת ומומחיות בעולם העסקים.

במה ניתן להשקיע את כספי המענק?

המענקים ינתנו לטובת הצמחת העסק ויתאפשרו למימוש במגוון הוצאות חיוניות כמו: שיווק ופרסום, רכישת ציוד, גיוס עובדים ועוד. לחלק ממקבלי המענק תינתן אפשרות לקבל ליווי מנטורינג לצורך ניצול אופטימלי של כספי המענק תוך הסתכלות פרטנית על צרכי העסק ויעדיו האסטרטגיים.  

2.png
1.png
1.png

מורידים את
האפליקציה

מאמתים את
העסק

מגישים בקשה
למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

תנאי הסף להגשת בקשה למענק

  1. העסק רשום כעוסק מורשה / חברה בע"מ / שותפות כללית או מוגבלת / עוסק פטור, והוקם לפני חודש יולי 2022.

  2. מחזור העסקאות של העסק לא יפחת מ-64 אלף ש"ח ולא יעלה על 3 מיליון ש"ח, בחישוב שנתי בשנה שקדמה להגשת הבקשה למענק. (במידה והעסק הוקם במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למענק - מחזור העסקאות החודשי הממוצע של העסק לא יפחת מ 5,333 ש"ח, ולא יעלה על 250,000 ש"ח).

  3. בעל עסק שהכנסת משק הבית שלו (בהתאם לפלט שומה עצמית של מס הכנסה) בשנה שקדמה לבקשת המענק, עולה על 500,000 ₪, לא יהיה זכאי למענק.

  4. מבקש המענק או העסק אינו חדל פירעון. לענייננו, חדל פירעון הוא מי שהוגש נגדו אחד מאלה:

    א) צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018;

    ב) צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980;

    ג) בקשה למתן צו כאמור בסעיפים א' ו-ב' וזו טרם נמחקה.

הורדה
BG.png
WeR1 logo 1.png

להורדת האפליקציה:

רקע.jpg
Menu
חברי נבחרת WE19

מחוייבים להצלחת העסקים הקטנים בישראל

מעל 2,700 עסקים כבר קיבלו מענקי צמיחה

bottom of page